واکنش پذیری شیمیایی
واکنش پذیری شیمیایی موجب می شود برخی رنگدانه ها برای اهداف مورد نظر مناسب نباشد. مثلاً اکسید روی آمفوتر است و نباید با رزینهای دارای مقدار زیادی گروههای اسیدی به عنوان یک رنگدانه سفید استفاده شود. از آنجا که روی دو ظرفیتی است تمایل به ایجاد پیوند عرضی با رزین دارد که منجر به افزایش گرانروی به هنگام انبار کردن می شود. در این حالت گفته می شود رنگ لخته ای شده و غیر قابل استفاده شده است. به عبارت دیگر، بعضی رنگدانه ها ویژه به شما می آیند، زیرا واکنش پذیرند. بهترین مثال از این نوع رنگدانه های ضد خوردگی هستند.

 

پایداری گرمایی
دمایی که در آن یک رنگدانه تجزیه می شود یا تغییر ماهیت می یابد، بسیار مهم است، به ویژه در مواردی که رنگدان برای رنگهای کوره ای یا رنگ مقاوم در برابر گرما بکار می رود. این اطلاعات از مراجع عمومی رنگ و رنگدانه، مراجع فنی که توسط سازندگان رنگ به کار برده می شود یا به روش تجربی بدست می آیند.

پایداری گرمایی

دمایی که در آن یک رنگدانه تجزیه می شود یا تغییر ماهیت می یابد، بسیار مهم است، به ویژه در مواردی که رنگدانه برای رنگهای کوره ای یا رنگ مقاوم در برابر گرما به کار می رود. این اطلاعات از مراجع عمومی رنگ و رنگدانه، مراجع فنی که توسط سازندگان رنگ به کار برده می شود یا به روش تجربی بدست می آیند.
انتخاب رنگدانه
به طور خلاصه با توجه به روش تولید رنگ، انتخاب رنگدانه به شکل زیر انجام می شود:
الگویی برای تولید رنگ آزمایش می شود. تعاد فام های مختلفی که باید برای تولید رنگ مورد نظر آمیخته شود، برآورد می گردد. برای ایجاد فام باید رنگدانه ای مناسب در نظر گرفته شود.
خواص مورد انتظار از رنگدانه معین می شود.
یک رنگدانه یا رنگدانه های مناسب در هر فام انتخاب می گردد. بدین ترتیب رنگدانه ها با خوا مورد نظر بدست می آیند.
فام با یک ترکیبی از چند رنگدانه مطابقت داده می شود.
رنگهای تولید شده مورد آزمایش قرار می گیرند.

پراکنش رنگدانه
مرحله بعدی قرار دادن رنگدانه در رگ است. رنگدانه معمولاً به شکل پودر است و در آن دانه ها در حقیقت به شکل انبوهه هایی (aggregates) از ذرات ریز تولید شده هستند، که توسط تولید کنندگان رنگدانه عرضه می گردند. این ذرات باید از یکدیگر جدا شده و پراکنده گردند تا به طور یکنواخت در کل رنگ به شکل یک تعلیق کلوئیدی(colloidal suspension) در آیند. برای آنکه تعلیق بیشترین پایداری را در حلالهای آلی داشته باشد، سطح هر ذره باید کاملاً با محمل خیس شود، تا هیچ لایه از هوا یا آب جذب شده وجود نداشته باشد. خیس کردن رنگدانه فقط با حلال کافی نیست و پراکنشهای رنگدانه در حلال پایداری ضعیفی دارند. هر ذره در تعلیق رنگدانه باید با زنجیرهای پلیمر پایدار شده و با جاذبه بین مولکولی به سطح خود محکم شود. این امر را می توان با محمل به دلیل جاذبه مولکولی آن نسبت به حلال بدست آورد. وقتی چنین دو ذره ای به یکدیگر نزدیک می شوند به هم نمی چسبند. تماس بین این ذرات باعث Intermingling زنجیرهای پلیمر از دو ذره می شود. در ناحیه بین ذرات، غلظت مولکولهای رزین نسبت به سایر نقاط در محل بیشتر اس. این موضوع تعادل سامانه را به می زند، در نتیجه مولکولهای حلال به داخل این ناحیه نفوذ می کنند و موجب کاهش غلظت و برقراری تعادل می شود. فشار اسمزی برای جدا سازی ذرات کافی است. یک رزین مناسب برای پرانش معمولاً دارای گروههای قطبی است و کاملاً در مخلوط حلال ها انحلال پذیری است. گاهی اوقات از مواد فعال کننده سطح برای اتصال سطح مشترک رزین – ذره و کمک به خیس کردن رنگدانه استفاده می شود. مواد فعال در سطح یونی در محیط آبی روی سطح رنگدانه بار الکتریکی ایجاد می کنند. ذرات با بار مشابه یکدیگر را دفع کرده و بدین ترتیب پراکنش پایدار می گردد. پراکنش معمولی در یک آسیاب انجام می شود. آسیاب دستگاهی است که در آن انبوهه ها در اثر نیروی برش و گاهی سایش خرد می شوند. هنگامی که نیروی برش برای پراکنده کردن ذرات اعمال می شود، ابنوهه ها بین دو سطح که در جهت های مخالف و گاهی موافق اما با سرعتهای متفاوت حرکت می کنند، فشرده می شوند. در آسیابهای رنگ، اساس عمل یکسان است اما قدرت و درجه پراکنش بسیار متفاوت است. در هنگام تولید رنگدانه، ذرات با خرد شدن در یک دو غاب مایع به اندازه نهایی کاهش می یابند. درجایی که سایش بخشی از فرایند پراکنش است، شرایط بسیار ملایم تر است وتلاشی برای شکست ذرات منفرد انجام نمی شود. در محیط روغن، که گرانروی آن زیاد است، انبوهه ها و نه خود ذرات می شکنند. به طور تجربی می توان کمترین زمان لازم برای خرد کردن ذرات با بیشترین پایداری و کاملترین پراکنش را بدست آورد. مقدار رنگدانه در ترکیب رنگ باید به مقداری باشد که باعث ایجاد رنگ مناسب، قدرت پوشانندگی، براقیت، قوام و دوام شود. به طور تقریبی مقدار رنگدانه از یک سوم وزن محمل تا وزنی برابر آن می تواند تغییر کند.